Pick Up Counter

05/10/2017
หน้าร้านตั้งอยู่บริเวณชั้นลอย ของอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเมื่อเดินผ่านจุดตรวจสังเกตซ้ายมือ มีShop duty freeสีขาวโดดเด่น
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ Fashion Zone ท่านสามารถรอรับสินค้าได้ที่นี่