leon duty free

Work with UsWork with Us

leon duty free

JOB POSITIONJOB POSITION

DM-Product Development & Marketing (ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาสินค้า)

SCOPE OF WORK

 • วิเคราะห์การตลาดและศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับแบรนด์/สินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ประจำปี
 • วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวิจัยและวิเคราะห์การตลาด แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ หน่วยงานภายนอก เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการบริหารและควบคุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกออกแบบ แผนกจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมกระบวนการค้าปลีกภายใต้แบรนด์ ทั้ง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์
 • ออกแบบและวางแผนการกระบวนการสนับสนุน ส่วนงานขายและปฏิบัติการร้านค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น การให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ , การสนับสนุนด้านข้อมูลการขาย เป็นต้น
 • วางแผนและควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างต่อเนื่อง ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายปี ให้เหมาะสม พร้อมข้อเสนอแนะทางการตลาด

QUALIFICATION

 • Bachelor or Master Degree in Marketing Management, Business Administration or Other Related Jobs
 • Product Analysis and Management 5 Years
 • Product Development and Packaging Design 5 Years
 • Retail Marketing and Business Management 5 Years
 • Marketing and Budget Planning 5 Years
 • Interpersonal Skill and Communication 5 Years

Section Manager ICT System (ผู้จัดการแผนก ICT)

SCOPE OF WORK

 • ศึกษา วางแผน จัดหา ปรับปรุง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและระบบต่าง ๆ ให้ทันต่อเทคโนโลยี
 • ดูแลบริหารจัดการ และ บำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบ Microsoft Office 365
 • ดูแลบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูล ระบบการขาย (POS)
 • บันทึก เพิ่มข้อมูล ปรับปรุง และตรวจสอบการบันทึก รหัสและสิทธิของผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบการปฏิบัตงานด้านการดูแลและการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (Data Center)
 • แก้ไขปัญหา และตรวจสอบดูแล การตรวจสถานะ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก ระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) และระบบ Access Control
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้ใช้งานและจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายฯ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

QUALIFICATION

 • เพศ ช / ญ อายุ ( 28-35 ปี )
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ระบบ Computer Sever และ ระบบปฎิบัติการ (MS-Windows , MS SQL Server, Unix , Linux) อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN / WAN
 • มีประสบการณ์ทำงาน หรือ มีความเชี่ยวชาญ Program Microsoft Office 365 , บริหารจัดการฐานข้อมูลระบบการขาย POS
 • หากมีใบ Certificate Microsoft Office 365 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Senior Merchandiser (เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส)

SCOPE OF WORK

 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมปริมาณสินค้าให้อยุ่ในเกฑ์ที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบกลุ่มสินค้า/ Supplier ที่ได้รับมอบหมาย
 • สรรหาและคัดเลือก Supplier/ สินค้า รวมถึงทบทวนรายการสินค้า เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • หารือร่วมกับ Supplier เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยสอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันกับ Supplier ให้สำเร็จ
 • ทำการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ต้นทุนและเงื่อนไขให้เป็นตามนโยบายของส่วนงาน และนำเสนออนุมัติ
 • ประสานงานกับ Supplier ทำการส่งเสริมการขายต่างๆ อาทิเช่น GWP, HPP, SPP, Incentive, จัดอบรมพนักงานขาย, จัดอบรม Product Knowledge รวมถึงการจัดทำ Market Survey เรื่องราคา การจัดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อสินค้า และการส่งสินค้าของ Supplier ให้ตรงตามกำหนดเวลา
 • ดำเนินการตามแนวทางบริหารสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าให้เป้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดรายการวิเคราะห์ยอดขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และจัดทำรายงานการประเมินผล Supplier/ Brand เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและประสานงานต่างๆ สำหรับ DF On-Board/ E-business/ Other Channels
 • ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับพื้นที่และโครงการปรับปรุงจุดจำหน่าย (Shop Renovation, Furniture, Zoning, Planogram)

QUALIFICATION

เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 27-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อขั้นต่ำ 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีในด้าน Retail Business/ จัดซื้อสินค้า
 • มีความรู้ด้าน Import & Export
 • สามารถทำงานภายใจต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • Positive Thinking